मा. उद्योग मन्त्री श्री सोमप्रसाद पाण्डे ज्यूको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निरिक्षण भ्रमण
कम्पनीको विवरण तथा कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७२/०६/१५)
कम्पनी निर्देशिका, २०६५ लाई संसोधनका लागि तयार भएको मस्य्यौदको सूचना
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको सूचना
प्रेस विज्ञप्ती - कम्पनी (विद्युतीय फाईलिङ) निर्देशिका, २०६९
प्रेस विज्ञप्ती
कम्पनी ऐनले तोकेको जरिवाना रकम लाग्नेबारे स्पष्ट गरिएको सूचना
दर्ता खारेजी सम्बन्धि सूचना
नेपाल सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ को देहायका दफाहरुको प्रयोजनको लागि देहाय वमोजिम तोकेको दस्तुर सम्बन्धि सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्र्ति मन्त्रालयको सूचना