कम्पनि (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७३
नेपाल राष्‍ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्‍त 'क' बर्गका बाणिज्य बैंकहरुबाट प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना।
कार्यालयको सिस्टम मर्मत गर्ने सम्बन्धि सूचना
आर्थीक वर्ष ०७३-०७४ सालको प्रथम चौमासीक सम्मको प्रगति विवरण
लगानीकर्ता संरक्षण कोष
लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने सूचना
जरिवाना गर्ने सम्बन्धमा श्री आर्थिक प्रशासन शाखा, का.र.क. बाट जारी पत्र
कम्पनीको नाम दर्ता वा परिवर्तन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु !!!
Online System मा Data अधावधिक राख्ने वारेको सूचना
कम्पनी निर्देशिका २०७२ जारी भएको सूचना