कानुन व्यवसायी र लेखापरीक्षक तथा सो सम्वन्धी सेवा प्रदान गर्ने फर्म वा कम्पनीहरुलाई सूचिकृत हुने वारे अत्यन्त जरुरी सूचना
अनिवार्य रुपमा परिचय-पत्र लगाउने बारे सूचना
कम्पनी सचिव र अख्तियारवालाहरुले अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र लगाउने बारे।
कार्यालयमा पेश गर्ने कागजात नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
कम्पनीको रजिष्‍टर्ड कार्यालय सम्बन्धमा स्पष्‍ट गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
दर्ता भैसकेका पुराना कम्पनीले इ-सेवा लिनको लागि इ-सेवाको निबेदनसंग बुझाउनु पर्ने आबसेक कागजातहरु
कम्पनी अध्यावधिक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
निजामती कितावखानाको अनलाइन सिटरोल दर्ता सेवा उपयोग गर्ने तरिका सम्बन्धि सूचाना
कम्पनी अध्यावधिक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (मितीः २०७४/०६/२४)
कम्पनी निर्देशिका २०७२ जारी भएको सूचना।