यस कार्यालयमा मिती २०६५/१२/०७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(६१२७८) को जय श्री त्रि-शक्ति हाउजिङ्ग एण्ड ल्याण्ड डेभलपमेन्ट. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/०२ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।