यस कार्यालयमा मिती (२०६२/०१/१३) मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. (34025) को स्रुजे ह्यायण्डीnक्राफ्ट एक्स्र्पोट एम्पोर्ट प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती (२०७६/०२/२७) को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।