यस कार्यालयमा मिती २०५१/१२/१४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १०१४२१को सिद्धार्थ मिल्क प्रोसेशिंग् प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०२/०७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६को उपदफा१ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।