यस कार्यालयमा मिती २०६८/०७/२७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(७५७७२) को साह इन्जिनियर्स कन्सल्ट नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/२८ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।