यस कार्यालयमा मिती २०६६/१०/२१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (७०२४२) को एन. एण्ड जि. स्याङ्गजा रियल स्टेट प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/०७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।