यस कार्यालयमा मिती २०७०/१२/२३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १२१३२८ को चाणक्य फाउन्डेशन् प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०४/२७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।