यस कार्यालयमा मिती २०६८/०४/१७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ८५१४८ को एन्थ डिग्री अफ्शोर्स प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७४/१२/१९ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।